ماراتن مسیه ۱۴۰۱

ماراتن مسیه ۱۴۰۱ با حضور بیش از ۲۵۰ شرکت کننده، تیم اجرایی، داوران، مدرسان و مدعوین به پایان رسید. پذیرش شرکت کنندگان در این رویداد ملی از …